زمانبندی اجرایی و مالی

وقتی نوع چاپ و حجم کار مشخص شد، زمانبندی اجرایی و تحویل کار مشخص می شود. این زمانبندی به شما چشم اندازی از زمان تحویل کار و نوع تسویه ی مالی ارائه می دهد.